Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Σενάριο με αξιοποίηση της φηφιοθήκης της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Η χρονιά απελευθέρωσης της Ελλάδας (1944)
μέσα από τις στήλες μιας εφημερίδας

Δημιουργός: Κοσμάς Τουλούμης


Ταυτότητα: προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας για την Γ΄ Γυμνασίου και την Γ΄ Λυκείου
Γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία, Γλώσσα


Βασίζεται σε ομαδοσυνεργατική μάθηση και υλοποιείται με την εφαρμογή Σχεδίου όπως αυτό περιγράφεται στη θεωρία της πολυτροπικότητας της επικοινωνίας και των πολυγραμματισμών. Πραγματοποιείται στο σχολικό εργαστήριο. Απαιτούνται οι βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ.

Περίληψη: Οι μαθητές αξιοποιώντας το ψηφιακό αρχείο εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, συλλέγουν τίτλους πρωτοσέλιδων άρθρων της εφημερίδας «Ελευθερία» (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1944) και δημιουργούν ένα ιστολόγιο το οποίο μέσα από τους τίτλους αυτούς δείχνει την πορεία προς την απελευθέρωση, τα μετά από αυτήν και τα άλλα ζητήματα που απασχολούσαν τότε τον κόσμο. Μετατρέπουν, τέλος, την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου σε δημοσιογραφικό λόγο με τη μορφή τίτλων άρθρων και αναρτούν στο ιστολόγιο του μαθήματος αυτούς τους τίτλους.

Τεχνολογίες και παραδοσιακά υλικά
Η/Υ
Διαδίκτυο
Ιστολόγιο

Σχολικό εγχειρίδιοΓνωστικό και Παιδαγωγικό Σκεπτικό

Α΄ Σκεπτικό
Η χρησιμοποίηση των εφημερίδων ως πηγών της Ιστορίας δίνει τη δυνατότητα για μια καταγραφή των ιστορικών γεγονότων από τη σκοπιά ανθρώπων τη στιγμή που τα έζησαν, αλλά και της διερεύνησης του αντίκτυπου που είχαν αυτά στον καιρό τους. Επιπλέον, η σχετική εξοικείωση των μαθητών με την εφημερίδα ως έννοια και ως είδος προσφέρει τη δυνατότητα για μια πιο βιωματική προσέγγιση των ίδιων γεγονότων.

Β΄ Σκοπός
Η ανάδειξη και η αξιολόγηση της σημασίας των εφημερίδων και του διαδικτύου ως πηγών για τη σύγχρονη Ιστορία

Γ΄ Στόχοι
οι μαθητές
Να γνωρίσουν τη χρονιά του।944 μέσα από τα δημοσιεύματα μιας εφημερίδας
Να εκτιμήσουν την αξία των εφημερίδων ως ιστορικής πηγής
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ψηφιακών αρχείων
Να αξιολογήσουν την προσφορά, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους χρήσης του διαδικτύου στη συγγραφή της σύγχρονης Ιστορίας
Να συγκρίνουν το λόγο της εφημερίδας με την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου και να εντοπίσουν τις διαφορές τους μετατρέποντας την ιστορική αφήγηση σε δημοσιογραφικούς τίτλους

Χρονισμός: 2 διδακτικές ώρες

Αξία χρήσης ΤΠΕ:
Αξιοποίηση ψηφιακών αρχείων, καθώς και εξοικείωση με τους νέους ψηφιακούς γραμματισμούς που προωθούνται στο πλαίσιο του Web 2.0.

Οργάνωση της τάξης-Διδακτική Διαδικασία

Α΄ Πλαίσιο και Δραστηριότητες
1η διδακτική ώρα
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων
Κάθε ομάδα δημιουργεί το ιστολόγιό της διαλέγοντας τον τίτλο και τη μορφή του
Αποστολή των ομάδων, όπως περιγράφεται σε φύλλο εργασίας που τους δίνεται, είναι:
o να χρησιμοποιήσουν την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στη διεύθυνση http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html
o να εντοπίσουν την εφημερίδα «Ελευθερία» και τα πρωτοσέλιδά της του 1944 (30 Αυγούστου – 31 Δεκεμβρίου)
o να μεταφέρουν τα πρωτοσέλιδα σε φάκελο στον υπολογιστή τους και να τα αποθηκεύσουν
o κάθε μέλος της ομάδας να καταγράψει τους τίτλους των άρθρων στα πρωτοσέλιδα ανά μήνα (Αύγουστος-Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος).
o Οι τίτλοι των άρθρων να αναρτηθούν με χρονολογική σειρά στο ιστολόγιο της ομάδας
o Στην ολομέλεια της ομάδας να μετατραπεί η ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου σε ενδεχόμενους τίτλους εφημερίδας
o Οι τίτλοι αυτοί να αναρτηθούν στο ιστολόγιο της ομάδας
2η διδακτική ώρα
Ακολουθεί συζήτηση για την αξιοπιστία των εφημερίδων ως ιστορικής πηγής και για την οπτική γωνία από την οποία αντιμετωπίζουν τα ιστορικά γεγονότα

Κριτική
Το παρόν σενάριο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός ευρύτερου project για προσέγγιση της Ιστορίας με βάση ψηφιακά αρχεία και εφημερίδες.. Είναι ευέλικτο και εύκολο στην πραγματοποίησή του. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η συζήτηση σχετικά με την άκριτη χρήση του διαδικτύου ως ιστορικής πηγής σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη χρήση των εφημερίδων ως ιστορικής πηγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: